ตลับลูกปืน (แบริ่งส์)

ตลับลูกปืนมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้มีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำไปเปรียบเทียบกับกาบเพลาตลับลูกปืนนั้นจะมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า ดังนี้

(1) สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในการเริ่มต้นหมุนต่ำกว่า และยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพลวัติที่ต่ำกว่าเช่นเดียวกัน
(2) ตลับลูกปืนมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สามารถปรับเปลี่ยนและทดแทนกันได้
(3) ตลับลูกปืนถูกออกแบบให้การหล่อลื่นทำได้ง่ายและใช้สารหล่อลื่นในปริมาณน้อย
(4) โดยทั่วไปแล้ว ตลับลูกปืนหนึ่งตลับสามารถรับภาระทั้งแนวรัศมีและแนวแกนไปพร้อมกัน
(5) สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำได้
(6) การคงตัวของตลับลูกปืน สามารถกำหนดได้โดยการปรับตั้งพรีโหลด

ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน

- ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

- ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

- ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

- ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

- ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

- ตลับลูกปืนกันรุน

- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

- ตลับลูกปืนตุ๊กตา